Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW

Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie

§ 1
1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola reprezentującym ogół Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Nadrzędnym celem i zadaniem Rady Rodziców jest współdziałanie z Organem Prowadzącym przedszkole, Dyrektorem przedszkola oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowych przedszkola.
3. Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie, a opracowanym we współpracy z Dyrektorem przedszkola „Regulaminem działalności Rady Rodziców”.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie;
3) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska;
4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie;
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie;
6) przewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady Rodziców Przedszkola Publicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie.
§ 3
1. Rada Rodziców pełni funkcję wspierającą działalność statutową przedszkola poprzez:
1) współdziałanie z całą społecznością przedszkola w celu jednolitego oddziaływania w procesie wychowania, opieki i nauczania dzieci;
2) promowanie systemu wychowawczego proponowanego przez przedszkole;
3) współdziałanie z Dyrektorem w doskonaleniu organizacji pracy przedszkola;
4) prezentowanie wobec Organu Prowadzącego, Dyrektora opinii Rodziców w istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
5) współpracę z nauczycielami w organizacji warsztatów i spotkań pedagogicznych dla Rodziców.
6) współpracę z nauczycielami przy organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych i wycieczek dla dzieci.
2. W ramach obowiązujących przepisów prawnych Rada Rodziców może prowadzić działalność społeczno – finansową.
3. Rada Rodziców może reprezentować ogół Rodziców także wobec władz samorządowych, oświatowych, kościelnych, organizacji społecznych, instytucji i innych.
§ 4
1. Wyboru Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech Rodziców, wybranych zwykłą większością głosów przez Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
1) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracy Rady Rodziców;
2) propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców bądź Dyrektora przyjętej przez daną osobę.
5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola,
2) odwołania na wniosek Rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
§ 5
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców
1) zwołuje Dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego,
2) otwiera Dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
§ 6
1. Spośród swoich członków Rada Rodziców w głosowaniu jawnym wybiera:
1) Przewodniczącego;
2) Sekretarza;
3) Skarbnika.
2. Osoby wymienione w ust. 1 przyjmują na siebie zadania i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie:
1) Przewodniczący:
a) kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
b) opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy,
c) współdziała z wszystkimi członkami Rady Rodziców i włącza ich do realizacji planu pracy, dokonuje podziału zadań i ustała termin ich realizacji,
d) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców,
e) przekazuje Dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców,
f) kieruje działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców,
g) zatwierdza podjęte uchwały i nadzoruje prawidłowości ich realizacji;
2) Skarbnik:
a) przyjmuje wpłaty rodziców na fundusz Rady Rodziców,
b) czuwa nad regularną realizacją planu finansowego oraz celowym gospodarowaniem funduszami,
c) sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców kontynuuje ich prawidłowość i zatwierdzanie ich do wpłaty,
d) prowadzi czytelną dokumentację wydatków i wpływów stanowiących fundusz Rady Rodziców;
3) Sekretarz:
a) prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady Rodziców,
b) opracowuje harmonogram prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizuje przygotowanie zebrań Rady Rodziców,
d) załatwia sprawy administracyjne związane z działalnością Rady Rodziców – prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców i zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Sekretarz.
§ 7
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych darowizn.
2. Rada Rodziców może (w sposób zwyczajowo przyjęty) przeprowadzać zbiórki okolicznościowe.
3. Wpłaty, na fundusz Rady Rodziców mogą być dokonywane przez cały rok pracy przedszkola na listach zbiorczych wpłat i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady Rodziców w danym roku.
§ 8
1. Środki funduszu Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola na początku roku przedszkolnego. Za zgodą Rady Rodziców, mogą one być wydatkowane również na inne, wynikłe w trakcie roku, potrzeby przedszkola.
2. Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na:
1) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,
2) finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci i nauczycieli,
3) finansowanie materiałów dydaktycznych i zabawek dla dzieci,
4) indywidualną pomoc dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
5) organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
6) inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rady Rodziców oraz przedszkola (w tym związane z wyposażeniem wnętrz oraz drobnymi usługami).
§ 9
1. Środki funduszu Rady Rodziców są bezpośrednio wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem określonym przez Radę Rodziców.
2. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady zgodnie z preliminarzem wydatków.
3. Wszelkie wydatki z funduszu Rady winny być udokumentowane przez faktury zakupu, rachunki.
4. Darowizny na rzecz Rady Rodziców oraz zakupione przez nią środki trwałe przekazane są na rzecz przedszkola na podstawie uchwały Radę Rodziców podjętej zwykłą większością głosów.
5. Przewodniczący wraz z Skarbnikiem, składają dwa razy w roku (koniec pierwszego półrocza, koniec roku szkolnego) sprawozdanie z działalności finansowej. Sprawozdanie winno być sporządzone w formie pisemnej i wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.
6. Dokumentacja finansowa po zakończonym roku szkolnym zostaje przekazana Dyrektorowi przedszkola.
§ 10
1. Posiedzenia, zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Rodziców poprzez ogłaszanie w siedzibie przedszkola informacji o terminie, miejscu posiedzenia oraz porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwoływane z inicjatywy członków Rady Rodziców na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców lub Dyrektora przedszkola.
3. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Organ Prowadzący, Dyrektor przedszkola i nauczyciele.
4. Do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone przez Przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym.
5. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia i uchwały Rady Rodziców są protokołowane.
§ 11
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
3. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko większością głosów członków na wniosek Organu Prowadzącego, Dyrektora przedszkola lub członków Rady.
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków Rady oraz Dyrektora przedszkola.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
7. Spotkania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację przedszkola.
8. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 9.09.2014 roku uchwałą Nr 1/2014/2015 Rady Rodziców.
9. Tekst regulaminu został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
1) do dokumentacji Rady Rodziców;
2) do wglądu ogółu Rodziców, umieszczony w dostępnym miejscu;
3) dla dokumentacji przedszkolnej.